Skip to main content

Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie


Uwagi ogólne Poniższe uwagi stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, z którymi można się osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych wymienionym poniżej.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?
Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest prowadzone przez operatora strony. Jego dane kontaktowe znajdują się w stopce redakcyjnej tej strony.

Jak gromadzimy Państwa dane?
Z jednej strony, Twoje dane są zbierane przez Ciebie podając nam te informacje. Mogą to być np. dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.
Pozostałe dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas wizyty na stronie. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wywołania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego używamy twoich danych?
Część danych jest zbierana w celu zapewnienia, że strona jest dostarczana bez błędów. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?
Użytkownik ma prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych w dowolnym momencie. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Ponadto ma pan prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego.
Ponadto mają Państwo prawo żądać w pewnych okolicznościach ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych w punkcie "Prawo do ograniczenia przetwarzania danych".

2. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe


Ochrona danych osobowych Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktowane są przez nas poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.
Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, z którymi można się osobiście zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak to robimy i w jakim celu.
Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Wskazówka dotycząca osoby odpowiedzialnej
Za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odpowiada:
PS Bio Group GmbH & Co KG Gewerbegebiet
Lehmbach Landwehr 5 59969
Hallenberg
Telefon
: +49 2984 934 948 0 E-Mail
: info@ps-bio-group.com

Stroną odpowiedzialną jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych
Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili można cofnąć każdą udzieloną już zgodę. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych prowadzonego do momentu cofnięcia.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i do marketingu bezpośredniego (art. 21 UODO)
Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) UODO, mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w każdej chwili z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Odpowiednie podstawy prawne, na których opiera się przetwarzanie danych, znajdują się w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. W przypadku Państwa sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne powody przetwarzania, które zasługują na ochronę i które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub jeśli przetwarzanie nie będzie służyć do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO).
Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych dla celów takiego marketingu, w tym profilowaniu, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, Państwa dane osobowe nie będą już wykorzystywane w celach marketingu bezpośredniego (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 DPA).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzor
czego W przypadku naruszenia przepisów organu ochrony danych, podmioty danych mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejscu pracy lub miejscu, w którym popełniono domniemane naruszenie. Niniejsze prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przekazywania
danych Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobom trzecim we wspólnym, maszynowym formacie. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej odpowiedzialnej stronie, będzie to miało miejsce tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS
Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operator strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu blokady w linii przeglądarki.
W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie i poprawianie
W ramach obowiązujących przepisów prawnych, mają Państwo prawo do bezpłatnego uzyskania w każdej chwili informacji o przechowywanych przez Państwa danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu przetwarzania danych, a także, jeśli ma to zastosowanie, prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Masz prawo do ograniczenia przetwarzania
danych osobowych. Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu można się z nami skontaktować w każdej chwili pod adresem podanym w nadruku. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:
- Jeśli kwestionujesz poprawność przechowywanych u nas swoich danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. W czasie trwania weryfikacji, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
- Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych było/jest niezgodne z prawem, mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
- Jeżeli Państwa dane osobowe nie są nam już potrzebne, a Państwo potrzebują ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usunięcia.
- Jeżeli złożył Pan/Pani sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 DSGVO, należy zachować równowagę między Pana/Pani interesami a naszymi. Tak długo, jak nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważają nad interesami drugiej strony, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
Jeżeli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - poza ich przechowywaniem - mogą być przetwarzane wyłącznie za jego zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej bądź ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych
Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy tej strony internetowej wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesłania niezamówionych informacji reklamowych, na przykład w formie spamu.

3. Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych osobowych
wymagany przez prawo Wyznaczyliśmy dla naszej firmy inspektora ochrony danych osobowych.

AI-IT Feisel & Schmidt oHG Inspektor
ochrony danych osobowych Frank
Boucsein Marburger Straße
6 35088 Battenberg
(Eder) Telefon
: +49 6452 214 30-0 E-Mail
: dataprotection@ps-bio-group.com

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookies
Strony internetowe częściowo korzystają z tzw. cookies. Pliki cookie nie niszczą komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna i bezpieczna. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i przechowywane przez Twoją przeglądarkę.
Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane "cookies sesyjne". Są one automatycznie usuwane pod koniec wizyty. Inne pliki cookie są przechowywane w urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy kolejnej wizycie u nas.
Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby informowała go o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, aby wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie oraz aby aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli wyłączysz obsługę plików cookie, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.
Pliki cookie, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, które zostały zamówione (np. funkcja koszyka na zakupy) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych zostaną zapisane inne pliki cookie (np. pliki służące do analizy zachowań użytkowników podczas surfowania), są one traktowane oddzielnie.

Pliki dziennika serwera
Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Te są:
- Typ i wersja przeglądarki -
używany system operacyjny - adres URL odsyłacza - nazwa
hosta komputera
dostępowego - czas żądania serwera Konsolidacja
tych danych z innymi źródłami danych nie
jest przeprowadzana.
Gromadzenie tych danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu muszą być rejestrowane pliki dziennika serwera.


Formularz kontaktowy Jeśli prześlecie nam Państwo zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytaniowego, łącznie z danymi kontaktowymi, które tam Państwo podają, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Państwa zgody.
Przetwarzanie danych podanych w formularzu kontaktowym odbywa się więc wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Możesz odwołać tę zgodę w każdej chwili. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzonych do momentu cofnięcia.
Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu, gdy zwrócą się Państwo do nas z prośbą o ich usunięcie, cofnięcie zgody na ich przechowywanie lub do momentu, gdy cel, dla którego były przechowywane, przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy zatrzymania - pozostają nienaruszone.

Zapytanie pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem
Jeżeli skontaktują się Państwo z nami pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem, Państwa zapytanie zawierające wszystkie wynikające z niego dane osobowe (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Państwa zapytania. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Państwa zgody.
Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, o ile Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest konieczne do wykonania środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO) i/lub na naszym uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań.
Dane przesłane nam przez Państwa za pośrednictwem zapytań kontaktowych pozostaną u nas do czasu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, cofnięcia zgody na ich przechowywanie lub do czasu, gdy cel, dla którego były przechowywane, przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu Państwa żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy zatrzymania - pozostają nienaruszone.

5. Newsletter

Dane
do biuletynu Jeśli chcą Państwo otrzymywać oferowany na stronie internetowej biuletyn, prosimy o podanie adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy są Państwo właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie biuletynu. Dalsze dane nie są dobrowolne lub są jedynie dobrowolne. Używamy tych danych wyłącznie do przesyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.
Przetwarzanie danych podanych w formularzu rejestracyjnym newslettera opiera się wyłącznie na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail, jak również wykorzystanie ich do wysyłania newslettera, np. poprzez użycie linku "wypisanie się" z newslettera. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.
Dane przekazane nam przez Państwa w celu subskrypcji newslettera będą przechowywane przez nas do momentu wypisania się z subskrypcji i usunięte po anulowaniu subskrypcji. Dane, które były przechowywane w innych celach, pozostają przez to nienaruszone.

System biu
letynów informacyjnych Ta strona wykorzystuje system biuletynów informacyjnych firmy werbeagentur netzpepper do wysyłania biuletynów. Dostawcą jest firma werbeagentur netzpepper, Wernsdorfer Straße 1, 59955 Winterberg. Jest to usługa, za pomocą której można organizować i analizować wysyłanie newsletterów. Dane wprowadzone przez Państwa w celu subskrypcji newslettera (np. adres e-mail) są przechowywane na serwerach firmy werbeagentur netzpepper w Niemczech.
Wysyłane przez nas newslettery pozwalają nam na analizę zachowań odbiorców newsletterów. Można m.in. przeanalizować, ilu odbiorców otworzyło wiadomość newslettera i jak często klikano na który link w newsletterze.
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę tę można odwołać w każdej chwili poprzez odwołanie biuletynu. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.
Jeśli nie chcesz otrzymywać analiz, musisz wypisać się z newslettera. W tym celu podajemy odpowiedni link w każdej wiadomości biuletynu. Ponadto, można również zrezygnować z subskrypcji newslettera bezpośrednio na stronie internetowej.
Dane, które przekażą nam Państwo w celu zapisania się na newsletter, będą przechowywane przez nas do momentu wypisania się z newslettera i zostaną usunięte z naszych serwerów, jak również z serwerów firmy werbeagentur netzpepper po wypisaniu się z newslettera. Dane, które były przechowywane w innych celach, pozostają nienaruszone.