Skip to main content

Grofor Warunki

Ogólne warunki handlu olejami, tłuszczami i kwasami tłuszczowymi pochodzenia roślinnego oraz olejami, tłuszczami i kwasami tłuszczowymi pochodzenia zwierzęcego/gatunkowego
przygotowany przez Niemieckie Stowarzyszenie Handlu Hurtowego Olejami, Tłuszczami i Surowcami Ropnymi e.V., - GROFOR -, Hamburg Wersja poprawiona z dnia 01.06.2010 r.

Niemieckie Stowarzyszenie Handlu Hurtowego Olejami, Tłuszczami i Surowcami Olejowymi e.V. - GROFOR -, Adolphsplatz 1 (giełda), 20457 Hamburg, zaleca swoim członkom bez obowiązku stosowania w transakcjach handlowych następujące Ogólne Warunki Handlowe dla handlu olejami, tłuszczami i kwasami tłuszczowymi pochodzenia roślinnego i zwierzęcego/morskiego. Członkowie mogą stosować się do zalecenia lub korzystać z innych lub uzupełniających warunków ogólnych.

§ 1
Klauzula arbitrażowa

1 Strony podporządkowują się następującym warunkom, jak również regulaminowi arbitrażowemu "Deutscher Verband des Großhandels mit Ölen, Fetten und Ölrohstoffen e.V. - GROFOR -, Adolphsplatz 1 (Börse), 20457 Hamburg, obowiązującemu w dniu wniesienia skargi.
2 Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą umową i jej zawarciem, jak również wszelkie inne porozumienia z nią związane, będą rozstrzygane przez trybunał arbitrażowy firmy "GROFOR e.V.", nie tylko pomiędzy kupującym a sprzedającym, ale również pomiędzy stronami umowy i pośrednikami biznesowymi, z wyłączeniem sądów powszechnych.
3. zgoda trybunału arbitrażowego jest ważna również w przypadku decyzji o ważności transakcji, jeżeli jedna z umawiających się stron kwestionuje ją z jakiegokolwiek powodu.
4. uznane roszczenia, roszczenia wynikające z czeków i weksli, jak również roszczenia dotyczące ceny zakupu, które nie zostały do tego czasu zakwestionowane pomimo upomnień, mogą, według uznania wierzyciela, być dochodzone przed sądem powszechnym lub trybunałem arbitrażowym.

§ 2
List potwierdzający

1. jeżeli certyfikaty maklerskie lub pisma potwierdzające są wymieniane lub wystawiane przez kontrahenta lub pośrednika, ich treść jest decydująca dla stosunków umownych Wszystkie wcześniejsze umowy są tym samym anulowane. Świadectwa zawarcia umowy i pisma potwierdzające, które nie są niezwłocznie kwestionowane na piśmie, uważa się za zatwierdzone.
2 W przypadku wystawienia maklerskich not umownych i/lub pism potwierdzających, decydujące znaczenie ma pismo potwierdzające sprzedawcy, które nie zostało zakwestionowane. W przypadku wystawienia tylko listu potwierdzającego kupującego i karty umowy maklerskiej stosuje się list potwierdzający kupującego, który nie został zakwestionowany.
3 Jeśli porozumienia ustne zostaną zawarte później, są one ważne tylko wtedy, gdy zostaną niezwłocznie potwierdzone na piśmie przez co najmniej jedną ze stron. Jeżeli nie zostanie zgłoszony natychmiastowy pisemny sprzeciw wobec takich dokumentów, uznaje się je za zatwierdzone.

§ 3
umowy na wezwanie

1. o ile strony nie zawarły innych porozumień, zawarte umowy mają być realizowane, nawet jeśli odbiór przez kupującego został uzgodniony, na jego żądanie.
2. Oświadczenie o wezwaniu przez kupującego musi umożliwiać sprzedającemu załadunek, wysyłkę lub przekazanie towaru w uzgodnionym terminie dostawy lub odbioru.
3. Kupujący musi powiadomić sprzedawcę o żądanej dacie dostawy lub odbioru co najmniej 5 dni roboczych wcześniej.
4. jeżeli kupujący nie wyda oświadczenia o odwołaniu do 10 dnia roboczego przed upływem uzgodnionego terminu dostawy lub odbioru, sprzedającemu przysługują prawa wynikające z § 9 z tytułu niewykonania po bezowocnym upływie odpowiedniego terminu przedłużenia zgodnie z § 8.
5. jeżeli kupujący wyda oświadczenie o wezwaniu zgodnie z umową, a sprzedający nie udostępni towaru w terminie określonym w oświadczeniu o wezwaniu, kupującemu przysługują prawa wynikające z § 9 z tytułu niewykonania umowy po bezowocnym upływie odpowiedniego terminu dodatkowego zgodnie z § 8.

§ 4
Bardziej szczegółowe określenie terminu dostawy

1) jeżeli sprzedaż dokonywana jest w momencie dostawy w określonym terminie, dostawa w tym terminie zależy od uznania kupującego Musi zostać dostarczona i odebrana w przypadku umów z oznaczeniem
(a) "dostawa natychmiastowa": w ciągu trzech dni roboczych od zawarcia umowy
(b) "szybka dostawa": w ciągu siedmiu dni roboczych od zawarcia umowy;
c) "dostawa w ciągu określonego miesiąca": w ciągu miesiąca;
d) "dostawa w okresie kilku miesięcy" oznacza dostawę w przybliżeniu w równych miesięcznych ratach;
e) "kolejna dostawa" oznacza dostawę w mniej więcej równych ratach w uzgodnionym okresie.
2. jeżeli w chwili dostawy nie osiągnięto porozumienia, stosuje się ust. 1 lit. a)

§ 5
Umowy dotyczące odbioru/odbioru

1. jeżeli sprzedaż jest dokonywana przy odbiorze lub odbiorze w określonym terminie, odbiór lub odbiór musi nastąpić w tym terminie według uznania kupującego Przepisy § 4 a) do e) stosuje się odpowiednio.
2. Kupujący musi zgłosić i dostarczyć pojazd drogowy w odpowiednim czasie, tak aby sprzedający mógł go dostarczyć w uzgodnionym terminie odbioru.

§ 6
Miejsce wykonania, ładunek i ryzyko transportowe

O ile strony nie zawarły żadnych innych porozumień (np. Incoterms), zastosowanie mają następujące postanowienia:
1) Miejscem wykonania dostawy jest miejsce załadunku, w którym towar wchodzi na pojazd używany do transportu. Jeśli miejsce przeznaczenia jest sprzedawane przewóz opłacony, to jest to miejsce wykonania.
2. jeżeli towary są sprzedawane nieodpłatnie w wagonach lub pojazdach drogowych, kupujący ponosi koszty transportu i ryzyko związane z transportem.
3. W przypadku umów zawartych na przewóz opłacony sprzedający ponosi koszty transportu, a kupujący ponosi ryzyko transportu.
4) w przypadku sprzedaży przewozu płatnego do miejsca przeznaczenia, sprzedający ponosi koszty transportu do tego miejsca oraz ryzyko związane z transportem.

§ 7
Okres karencji

1) W przypadku nie wywiązania się z umowy w terminie, strona naruszająca umowę jest uprawniona do wyznaczenia okresu karencji po upływie tego okresu. To musi mieć formę pisemną, aby było skuteczne.
Okres prolongaty na dostawę lub odbiór wynosi: a) trzy dni robocze, jeżeli uzgodniono okres realizacji zamówienia krótszy niż jeden miesiąc; b) siedem dni roboczych, jeżeli uzgodniono okres realizacji zamówienia wynoszący jeden lub więcej niż jeden miesiąc.
3. Okres karencji na wydanie oświadczenia o wezwaniu wynosi jeden dzień roboczy.
4) dodatkowy okres, który jest zbyt krótki, nie jest nieważny; zamiast tego wprowadza się w życie dodatkowe okresy przewidziane w ust. 2 i 3. Zbyt długi okres karencji jest skuteczny, jak określono powyżej.
5. przyznanie okresu prolongaty nie jest wymagane,
a) jeżeli uzgodniono, że umowa ma obowiązywać lub wejść w życie w określonym terminie (transakcja wiążąca)
b) jeżeli druga strona wyraźnie oświadczy na piśmie, że nie wykona umowy.

§ 8
Prawa w przypadku niewykonania zobowiązania

1. po bezowocnym upływie okresu prolongaty strona naruszająca umowę jest uprawniona a) do odstąpienia od umowy i/lub b) do żądania odszkodowania zamiast wykonania umowy i/lub c) do składowania towaru w miejscu trzecim na rachunek strony naruszającej umowę, jeżeli sprzedawca zapowiedział składowanie wraz z przyznaniem okresu prolongaty.
2. Prawa z ust. 1 lit. a) i b) mają zastosowanie również w przypadkach, gdy nie jest wymagany termin dodatkowy zgodnie z § 7 ust. 5.
3. w przypadku dochodzenia odszkodowania, sprzedający może dokonać sprzedaży pokrywającej lub kupujący może dokonać zakupu pokrywającego na rachunek strony naruszającej umowę bezpośrednio lub za pośrednictwem pośrednika. Środek ten musi zostać przeprowadzony w ciągu dziesięciu dni roboczych po upływie okresu karencji lub po wystąpieniu niewykonania zobowiązania.
4. Rekompensata za niewykonanie zobowiązania może być również wymagana poprzez określenie różnicy między ceną umowną a ceną bieżącą (określenie ceny). Ustalenie ceny jest dokonywane według uznania strony dopuszczającej się naruszenia albo przez
a) maklera, który ma być wyznaczony za pośrednictwem zarządu Grofor lub jego przedstawiciela (procedura ustalania cen, patrz § 36 regulaminu arbitrażowego)
b) maklera, który ma zostać wyznaczony przez stronę dopuszczającą się naruszenia; lub
c) sam właściwy trybunał arbitrażowy w postępowaniu arbitrażowym.
5) datą wejścia w życie ustalenia cen jest dzień roboczy następujący po upływie dodatkowego okresu. To samo odnosi się odpowiednio do przypadków z § 7 ust. 5.
6) strona naruszająca umowę ponosi koszty związane z ustaleniem ceny.
7. niezwłocznie po upływie okresu prolongaty lub w jednym z przypadków określonych w § 7 ust. 5, o przysługującym mu prawie do skorzystania z tego prawa, strona naruszająca umowę powiadamia ją teleksem (patrz § 23).
8. jeżeli strona naruszająca nie postępuje zgodnie z pkt 7 powyżej, przysługuje jej jedynie prawo do ustalenia ceny. To samo ma zastosowanie, jeżeli ogłoszona transakcja obejmująca nie została zrealizowana lub nie została zrealizowana w odpowiednim czasie (zob. ust. 3).
9) Właściwy trybunał arbitrażowy jest uprawniony i, na wniosek jednej ze stron, zobowiązany do dokonania przeglądu wykonanej transakcji zabezpieczającej zgodnie z ustępem 3 (obejmującej sprzedaż lub zakup) lub ustalenia ceny zgodnie z ustępem 4 litera a). Jeżeli przegląd transakcji pokrywającej lub ustalenie ceny wykaże, że nie została ona prawidłowo wykonana lub doprowadziła do wyraźnie niesprawiedliwego wyniku, trybunał arbitrażowy sam ustala różnicę cen, biorąc pod uwagę sytuację rynkową.

§ 9
Przeszkody w osiąganiu wyników

1) jeżeli po zawarciu umowy jej wykonanie jest uniemożliwione przez siłę wyższą, zakaz przywozu lub wywozu w kraju lub za granicę, środki urzędowe lub inne okoliczności niezależne od strony umowy, umowy lub jej niewykonanej części zostają unieważnione. Druga strona umowy jest informowana o wyżej wymienionych zdarzeniach niezwłocznie po ich wystąpieniu. Jeśli tego nie zrobiono, nie można wyegzekwować prawnie przeszkody w wykonaniu.
2) jeżeli wykonanie świadczenia jest utrudnione przez wydarzenia o charakterze elementarnym lub przez zamieszki, strajk, lokaut, blokadę załadunkową lub inne okoliczności, które należy uznać za podobne, okres wykonania świadczenia przedłuża się o czas trwania utrudnienia, jeżeli dotknięta nim strona powiadomi o tym utrudnieniu drugą stronę niezwłocznie po powzięciu o nim wiadomości lub na początku okresu wykonywania świadczenia. Jeżeli po upływie okresu wykonania utrudnienie przekracza 30 dni kalendarzowych w przypadku umów o okresie wykonania krótszym niż jeden miesiąc lub 45 dni kalendarzowych w przypadku umów o dłuższym okresie wykonania, umowa zostaje unieważniona bez wzajemnego odszkodowania.
3. jeżeli zainteresowana strona powołuje się na przeszkodę w spełnieniu świadczenia, musi przedstawić odpowiednie dowody na wniosek drugiej umawiającej się strony.

§ 10
Waga/ilość

1. Waga ustalona w uzgodnionym miejscu wykonania jest decydująca dla określenia wagi. Jeżeli miejscem wyjazdu jest miejsce wykonania, a waga nie została tam określona, decydujące znaczenie ma waga określona w miejscu odbioru.
2) w przypadku umów przewozu płatnego do miejsca przeznaczenia, decydująca jest ustalona tam waga. Jeżeli waga nie została tam określona, decydujące znaczenie ma waga określona w miejscu wyjazdu.
3. każda ze stron ma prawo być obecna lub reprezentowana przy ustalaniu wagi.
4. uzgodniona ilość wagowa może być przekroczona lub zaniżona przez sprzedawcę o nie więcej niż 2 %, jeśli uzgodniono "w przybliżeniu" do 5 %.
5) częściowe dostawy lub częściowe przyjęcia są dopuszczalne, ale nie mogą być mniejsze niż waga minimalna 23 750 kg (waga = ilość x waga właściwa). Każda częściowa dostawa uznawana jest za odrębną umowę.
6. jeżeli strony uzgodniły ilość umowną jako objętość, powyższe postanowienia dotyczące wagi stosuje się odpowiednio.

§ 11
Jakość

1. jeżeli nie uzgodniono nic w zakresie jakości sprzedawanych towarów, należy dostarczyć zdrowe towary handlowe średniego rodzaju i jakości.
2. jeżeli towary są dostarczane w cysternie z kilkoma przedziałami, muszą one być zgodne z ustaleniami umownymi w każdym poszczególnym przedziale.

§ 12
Zakup według próbki / raport dotyczący próbki towaru / telquel

1) w przypadku sprzedaży na podstawie próbki, towary muszą być średnio zgodne ze specyfikacją, wyglądem i danymi analitycznymi próbki zakupowej § 11 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. w przypadku sprzedaży "na podstawie próbki", należy uzgodnić, kiedy kupujący musi podjąć decyzję. Jeżeli strony nie uzgodniły terminu, stosuje się termin 5 dni roboczych od daty otrzymania próbki przez kupującego.
3) jeżeli kupujący nie powiadomił sprzedawcy o swojej decyzji w uzgodnionym terminie lub w terminie określonym w ust. 2 zdanie 2, próbkę uznaje się za odrzuconą.
4. w przypadku sprzedaży "telquel" kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru niezależnie od jego jakości, pod warunkiem, że rodzaj towaru odpowiada oznaczeniu umownemu.

§ 13
Prawa w przypadku wad

1. jeżeli dostarczony towar nie jest zgodny z umową, kupującemu przysługują według jego uznania następujące prawa, z zastrzeżeniem następujących indywidualnych postanowień:
a) dostawa zastępcza
b) Odszkodowanie za utratę wartości
c) Odszkodowanie za szkody zgodnie z przepisami prawa
2. jeżeli kupujący chce skorzystać z prawa do dostawy zastępczej, musi powiadomić o tym sprzedającego teleksem najpóźniej następnego dnia roboczego po powiadomieniu o wadach.
3) prawo do dostawy zastępczej nie ma zastosowania, jeżeli towar nie może być zwrócony w pierwotnym stanie.
4. Rekompensata za obniżoną wartość może być żądana tylko wtedy, gdy kupujący bezskutecznie wyznaczył sprzedawcy rozsądny okres prolongaty na zastąpienie dostawy teleksem. Ustalenie okresu prolongaty jest zbędne, jeśli sprzedający poważnie i ostatecznie odmówi dostawy zastępczej.

§ 14
Badanie towarów - pobieranie próbek

1) pobieranie próbek leży w gestii nabywcy i musi być zawsze przeprowadzane w miejscu wykonania.
2) jeśli miejsce wysyłki jest miejscem wykonania, sprzedawca musi dać kupującemu możliwość reprezentatywnego pobrania próbek.
3) jeżeli nie pobrano próbek w miejscu wykonania, kupujący może zlecić ich pobranie niezwłocznie po przybyciu towarów do miejsca przeznaczenia.
4) pobieranie próbek przeprowadza się w taki sposób, aby z każdej komory pojemnika transportowego pobrać reprezentatywne średnie próbki.

§ 15
Powiadamianie o wadach

1. w przypadku wad, które mogą być wykryte podczas komercyjnego badania sensorycznego, kupujący musi zgłosić towar teleksem niezwłocznie po zakończeniu rozładunku, ale nie później niż następnego dnia roboczego. Ma to również zastosowanie w przypadku odbioru towarów "loco fabryka/magazyn".
W przypadku wad, których nie można wykryć podczas komercyjnego badania sensorycznego, w szczególności odstępstw od uzgodnionych specyfikacji, kupujący musi wysłać próbki do zbadania przez neutralnego rzeczoznawcę niezwłocznie po zakończeniu rozładunku, ale nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych. Musi on poinformować sprzedającego teleksem lub faksem o wyniku egzaminu nie później niż następnego dnia roboczego po jego otrzymaniu / otrzymaniu.
3. w przypadku wad ukrytych, kupujący musi wysłać zawiadomienie o wadzie do sprzedającego w terminie jednego dnia roboczego od momentu, gdy sprzedający dowiedział się o wadzie.
4. jeżeli terminy wymienione w powyższych trzech akapitach nie zostaną dotrzymane, towary uznaje się za zatwierdzone.

§ 16
płatność ceny zakupu

1. o ile strony nie uzgodnią inaczej, zapłata ceny zakupu musi być dokonana w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania faktury przez nabywcę. Jeżeli płatność nie zostanie dokonana zgodnie z ustaleniami, kupujący zwleka z zapłatą bez wezwania.
2. kupujący nie jest uprawniony do potrącenia lub wstrzymania ceny zakupu, chyba że sprzedający zawiesi płatności lub zaistnieją okoliczności równoznaczne z zawieszeniem płatności. Ponadto zakaz kompensaty lub zatrzymania nie ma zastosowania do bezspornych lub prawomocnie stwierdzonych roszczeń wzajemnych.

§ 17
Opóźnienie w płatności

1. w przypadku zwłoki w zapłacie sprzedający jest uprawniony do pozwania o zapłatę i żądania odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej od początku zwłoki.
2) w przypadku umów, które przewidują dostawy kilku częściowych ilości lub kilku umownych rat, stosuje się dodatkowo następujące postanowienia: Jeżeli kupujący zalega z zapłatą, sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy i/lub żądania odszkodowania w odniesieniu do zaległych ilości częściowych lub rat umownych dopiero po tym, jak bezskutecznie wyznaczy kupującemu okres karencji wynoszący 5 dni roboczych na dokonanie płatności.
3. Sprzedawca jest również uprawniony do odstąpienia od umowy i/lub do żądania odszkodowania bez ponaglenia, jeżeli kupujący zalega z zapłatą w więcej niż 2 przypadkach w ramach jednej umowy.
4. jeżeli istnieją uzasadnione wątpliwości co do wypłacalności kupującego, sprzedający może zażądać zaliczki, nawet jeżeli uzgodniono inne warunki płatności.

§ 18
Pozostałe uprawnienia do płatności

Pozostałe roszczenia płatnicze muszą zostać uregulowane w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania faktur. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, uprawniony może dochodzić roszczeń i żądać odsetek w wysokości ustawowej.

§ 19
Zawieszenie płatności

1. jeżeli jedna ze stron umowy zawiesi płatności lub jeżeli zaistnieją okoliczności równoznaczne z zawieszeniem płatności, roszczenia o wykonanie umowy wygasają w zakresie, w jakim umowa nadal nie jest wykonywana przez obie strony. W miejsce roszczeń o wykonanie, roszczenie o zapłatę różnicy cenowej pomiędzy ceną umowną a ceną bieżącą, która ma być potrącona między sobą, staje się skuteczne z chwilą zawieszenia płatności lub zaistnienia faktu, który należy uznać za równoważny.
2. Ustalenie kursu dziennego następuje zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 4. Datą końcową jest dzień roboczy następujący po ogłoszeniu zawieszenia płatności lub okoliczności uznanej za równoważną. Koszty ustalenia ceny ponosi strona, która miała trudności z płatnością.

§ 20
Zachowanie tytułu

1. towary lub dokumenty pozostają własnością sprzedającego do momentu całkowitej spłaty wszystkich roszczeń, w tym przyszłych roszczeń sprzedającego wobec kupującego wynikających ze stosunków handlowych. W przypadku rachunku bieżącego zastrzeżenie prawa własności uważa się za zabezpieczenie odpowiedniej wierzytelności salda.
2. przeładunek lub przetwarzanie towarów pozostających własnością sprzedającego odbywa się dla niego jako producenta i w jego imieniu, bez żadnych zobowiązań z tego tytułu dla niego wynikających. Sprzedający ma prawo do własności nowego przedmiotu powstałego w wyniku obróbki lub obróbki, niezależnie od czasu i stopnia obróbki lub obróbki. W przypadku przetwarzania z innymi towarami nienależącymi do kupującego sprzedający jest uprawniony do współwłasności nowego przedmiotu w stosunku wartości towaru zastrzeżonego do innych przetworzonych towarów w momencie przetwarzania. W przypadku, gdy niezależnie od powyższego postanowienia Kupujący nabywa (współ)własność zastrzeżonego towaru Sprzedającego w drodze przetworzenia lub obróbki, Kupujący po zawarciu umowy przenosi na Sprzedającego (współ)własność towaru na czas jego nabycia i przechowuje go w bezpiecznym miejscu dla Sprzedającego. Kupujący niniejszym ceduje na Sprzedającego wszelkie roszczenia odszkodowawcze wobec osób trzecich. Towar uważa się za towar zastrzeżony w rozumieniu niniejszych postanowień.
W przypadku, gdy towar dostarczony przez sprzedawcę zostanie zmieszany lub połączony z innymi przedmiotami, kupujący niniejszym przenosi na sprzedawcę swoje prawa własności lub współwłasności do zmieszanego towaru lub nowego przedmiotu, a następnie zachowuje je dla sprzedawcy. Wszelkie roszczenia o zwrot przeciwko osobom trzecim są niniejszym przenoszone na sprzedającego.
4. Kupujący jest uprawniony do odsprzedaży towaru w (współ)własności sprzedającego w zwykłym toku działalności gospodarczej za zapłatą gotówkową lub z zastrzeżeniem prawa własności. Zastawianie lub przenoszenie własności na zabezpieczenie jest zabronione. Wszystkie roszczenia, do których kupujący jest uprawniony z tytułu odsprzedaży, niezależnie od tego, czy ma ona miejsce przed czy po przetworzeniu, zmieszaniu itp. W przypadku, gdy towar jest tylko współwłasnością Sprzedającego lub jest sprzedawany przez Kupującego wraz z innymi towarami nienależącymi do Sprzedającego - niezależnie od ich stanu - za łączną cenę, cesja wierzytelności już dokonanej niniejszym następuje tylko w wysokości kwoty, którą Sprzedający obciążył Kupującego za odpowiednią część towaru.
5. Do odwołania kupujący jest upoważniony do ściągania wierzytelności przysługujących sprzedawcy, które nabył w drodze cesji. Po odstąpieniu od umowy prawo to przechodzi na sprzedającego - nawet w przypadku jego niewypłacalności. Ponadto Kupujący zapewni Sprzedającemu dostęp do towarów w dowolnym czasie i na jego żądanie zidentyfikuje towar jako własność Sprzedającego oraz udzieli mu wszelkich wymaganych informacji. W przypadku zwłoki w zapłacie Kupujący, na żądanie Sprzedającego, powiadomi swojego kolejnego kupującego o przeniesieniu wierzytelności. W przypadku gdy kupujący otrzyma weksle lub czeki z odsprzedaży osobie trzeciej, sceduje on na sprzedawcę przysługujące mu roszczenie wekslowe lub czekowe w wysokości roszczenia, które zostało mu przyznane z odsprzedaży. Prawo własności weksla lub dokumentu czekowego przechodzi z nabywcy na sprzedawcę; nabywca przechowuje dokument w bezpiecznym miejscu dla sprzedawcy.
6. w przypadku dostępu osób trzecich do towarów będących własnością lub współwłasnością sprzedającego lub do roszczeń przeniesionych na sprzedającego, kupujący zabezpieczy prawa sprzedającego i niezwłocznie powiadomi sprzedającego o takim dostępie za pomocą teleksu (§ 46).
7. Dopóki sprzedawca jest właścicielem dostarczonych towarów, kupujący musi odpowiednio ubezpieczyć je od zwyczajowego ryzyka. Kupujący niniejszym ceduje na Sprzedającego roszczenia wynikające z przypadku wystąpienia szkody, w szczególności przeciwko zakładowi ubezpieczeń, w celu zabezpieczenia jego roszczeń do wysokości roszczenia.
8. Sprzedający udostępnia kupującemu na jego żądanie wszelkie nadmierne zabezpieczenia. Nadwyżka zabezpieczenia istnieje, jeżeli wartość papierów wartościowych przekracza wartość zabezpieczanych wierzytelności o więcej niż 20%.

§ 21
Prawo właściwe

Umowa podlega prawu niemieckiemu. Ponadto zastosowanie mają Incotermsy Międzynarodowej Izby Handlowej obowiązujące w momencie zawarcia umowy. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. (BGBl.1989, część 11, s. 588 i nast.) nie ma zastosowania.